Sekretesspolicy

Allmänt

För att du ska kunna få bästa möjliga ekonomiska nytta av ditt medlemskap hos oss och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudande som i övrigt gagnar dig på bästa möjliga sätt, krävs att vi samlar in, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy ("Sekretesspolicyn").

I de följande avsnitten redogörs för vilka personuppgifter som insamlas, hur de används och lagras samt när vi kan komma att lämna ut dem till tredje part.

Sekretesspolicyn är införlivad i och därmed en del av Användarvillkoren. Definierade termer i Sekretesspolicyn ska ha den innebörd som tillskrivs dem i Servicevillkoren såvida inte annat anges i detta dokument.

Insamling av personuppgifter

Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till Wifog men det är samtidigt nödvändigt för oss att samla in personuppgifter av dig för att du ska kunna ansluta dig till och använda Wifog-tjänsterna. Genom att lämna personuppgifter till Wifog samtycker du till att Wifog behandlar dem för att fullgöra sina åtaganden gentemot dig avseende Wifog-tjänsterna.

Information som du förser oss med

Vid upprättande av Användarkontot och din profil kommer vi be er att tillhandahålla personuppgifter, såsom ditt fullständiga namn, adress, ålder, kön, mailadress m.m. Sådana uppgifter är nödvändiga för att du ska kunna påbörja användandet av Wifog-tjänsterna. Ytterligare insamling av personuppgifter kommer sedan ske vid din användning av Wifog-tjänsterna, exempelvis data avseende dina beteenden och preferenser (t.ex. vad du tycker, vilka fritidsintressen du har, vilka varor du planerar att köpa, vilka yrken du har etc.). Sådan insamling sker genom att Wifog ställer specifika frågor till dig. Insamling sker också genom kommunikationsfunktioner eller när du skickar oss kundtjänstrelaterade frågor.

Om du skapar ditt Användarkonto via Facebook kommer vi att erhålla nödvändiga personuppgifter direkt från Facebook. Vi kan också använda uppgifter som finns tillgängliga via dina OpenID-profiler.

Automatiskt insamlad information

När du använder Wifog-tjänsterna samlar vi automatiskt in viss information som hjälper oss att förstå hur du använder Wifog-tjänsterna och vi kan automatiskt registrera information från din enhet genom att använda olika tekniska hjälpmedel, däribland så kallade webbsignaler. Automatiskt insamlad information kan inkludera din IP-adress, andra adresser eller ID:n till din enhet, webbläsare, internetuppkoppling, webbplatser som du besöker precis innan eller precis efter det att du använder Wifog-tjänsterna, sidor eller annat innehåll som du besöker eller på annat sätt interagerar med i samband med att du använder Wifog-tjänsterna samt de datum och tider som du besöker, loggar in på, eller använder Wifog-tjänsterna. Vi kan också använda dessa tekniker för att samla in information om din användning av mail, exempelvis om du öppnat, klickat på, eller vidarebefordrat ett meddelande. Sådan information kan samlas in från samtliga användare.

Om cookies

För information om cookies och vår hantering av dessa, vänligen se vår policy beträffande cookies "Information om Cookies" som finns tillgänglig via Webbplatsen.

Webbsignaler och knappar från tredje part

Wifog-tjänsterna kan komma att förses med innehåll eller reklam från tredje part där så kallade clear GIFs eller andra sorters webbsignaler används. Detta gör det möjligt för tredjepartsleverantörer av innehåll att läsa och skriva cookies i din webbläsare i samband med att innehåll från tredje part visas på tjänsterna. Wifog-tjänsterna kan också komma att förses med knappar från tredje part (t.ex. Facebook-knapparna "Gilla" eller "Dela"), vilket gör att tredje part kan samla in information om dig genom sådana tredjepartscookies som finns i webbläsaren även om du inte använder knapparna. Information som samlas in via webbsignaler och knappar samlas in direkt av tredje part, och vi har ingen del i den dataöverföringen. Information som tredje part samlat in på detta sätt används enligt tredje parts egna policyer insamling, användning och behandling av personuppgifter.

Information från andra källor

Wifog samlar in information från andra källor utom ramen för Wifog-tjänsterna. Om vi kombinerar eller associerar sådan information med de personuppgifter som vi samlar in genom Wifog-tjänsterna kommer vi att behandla den samlade informationen såsom personuppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn.

Behandling av personuppgifter

ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i huvudsak att tillhandahålla Wifog-tjänsterna och att i övrigt uppfylla Wifogs åtaganden gentemot dig som abonnent av Wifog-tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren samt för att förbättra Wifog-tjänsterna, de erbjudanden vi eller våra samarbetspartners kan komma att presentera för dig, eller för att förbättra relevansen av de enkäter som vi eller våra samarbetspartners kommer att genomföra.

Vi kommer att bland annat använda dina personuppgifter till:

 

Observera att vi kan använda dina personuppgifter för ett av de ändamål som nämns ovan eller för flera av dessa ändamål samtidigt.

Utöver ovanstående förbehåller sig Wifog rätten att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via Wifog-tjänsterna i syfte att säkerställa att Användarvillkoren efterlevs, att efterkomma anmodan från myndighet samt att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kan komma att utlämnas till vårt moderbolag, våra dotterbolag och andra närstående bolag. Därutöver kan personuppgifter komma att lämnas ut till behöriga tredje parter som behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs häri. Sådana tredje parter har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges häri.

Vi kan komma att ingå avtal med företag eller enskilda personer om tillhandahållande av vissa tjänster, inklusive samarbete för tekniska lösningar, datahantering, PR-tjänster och reklamtjänster eller andra former av kommersiella samarbeten. Vid sådana samarbeten förser vi dessa partners med den information de behöver för att utföra dessa tjänster, vilket kan komma att inkludera dina personuppgifter. Vi kan också komma att göra viss automatiskt insamlad, sammanställd eller på annat sätt personligt identifierbar information tillgänglig för tredje part för affärsändamål eller marknadsföringsändamål eller för att hjälpa sådan part att förstå våra användares intressen, vanor och användarmönster gällande vissa program, visst innehåll, vissa tjänster och/eller viss funktionalitet som finns att tillgå genom Wifog-tjänsterna samt för ändamål avseende efterlevnad av olika rapporteringskrav.

Vi är berättigade men inte skyldiga att gentemot tredje part lämna ut information som lämnats till oss om så krävs enligt lag eller om vi anser det vara rimligen befogat för att: (i) rätta oss efter rättsligt förfarande, (ii) genomdriva Användarvillkoren, (iii) besvara påståenden att viss information strider mot tredje parts rättigheter, eller (iv) skydda våra rättigheter, egendom, personliga säkerhet eller tredje parts säkerhet.

Vid användning av vissa av Wifog-tjänsterna har du möjlighet att dela dina personuppgifter med andra användare av Wifog-tjänsterna eller med andra tjänster och deras användare.

Omorganisationer

Om vi skulle besluta att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag i vissa länder, kan detta komma att innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

Länder utanför EES

Wifog-tjänsterna kan komma att tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför det land där du använder våra tjänster, inklusive till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. till länder som eventuellt inte ger skydd för personuppgifter som inom EES eller till länder som har andra rättsliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, till exempel USA. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att det finns en rättslig grund för en sådan överföring och att dina personuppgifter skyddas på så som krävs enligt gällande lagstiftning. Detta gör vi till exempel genom att använda standardavtal som godkänts av berörda myndigheter (om så behövs) och genom att kräva att andra lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder vidtas.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i Wifogs datasystem bara så länge som krävs för att Wifog ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som användare och för att fullgöra ditt avtalsförhållande med oss i enlighet med Användarvillkoren, eller så länge som Wifog måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt Wifogs rutiner för gallring.

Observera att medan alla ändringar du gör kommer att återspeglas direkt eller inom rimlig tid i de användardatabaser som används äger vi rätt att behålla all information som du tillhandahåller oss för ändamål såsom säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analyser, uppfyllande av rättsliga skyldigheter eller för andra syften om det finns legitima skäl.

Dina rättigheter

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Wifog lagrar och i vilket syfte de behandlas.

Du har rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för rena marknadsföringssyften eller marknadsundersökningar. Observera att om du tackar nej till marknadsföring eller annan kommunikation från oss kommer du inte att kunna använda Wifog-tjänsterna.

På din begäran kommer vi att ta bort eventuella referenser till dig eller blockera dessa i vår databas.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om inte annat följer av gällande lag. Notera att återkallat samtycke till behandling av dina personuppgifter inte har någon retroaktiv verkan.

Om du genom prenumeration mottar kommersiella mail från oss, kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i mailet. Du kan också begära att inte motta kommersiella mail från oss eller andra reklammeddelanden som vi kan skicka till dig emellanåt genom att skicka en förfrågan via mail till support@wifog.com eller genom att skriva till oss på den adress som anges i slutet av Sekretess-policyn. Du har möjlighet att se och ändra inställningarna reklammeddelanden under inställningarna för sitt Användarkonto. Observera att om vi inte kan visa dig annonser eller andra reklambudskap kommer vi inte att kunna belöna dig med Wifog-poäng och du kommer inte längre kunna använda Wifog-tjänsterna.

Observera att det kan ta upp till tio arbetsdagar för oss att behandla en förfrågan om att inte motta kommersiella mail. Under denna period kan du fortsatt få reklammeddelanden från oss som bortvalts. En förfrågan om att inte motta kommersiella mail påverkar inte vår möjlighet att skicka dig administrativa meddelanden beträffande Wifog-tjänsterna.

Registerutdrag

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på dessa uppgifter. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av dig som sökande samt skickas till Wifog Sverige AB c/o Transiro Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Sekretess och säkerhet

Sekretess och säkerhet är något som vi anser vara väldigt viktigt när vi skapar och tillhandahåller Wifog-tjänsterna. Därför har vi skapat särskilda ansvarsområden när det gäller frågor som rör sekretess och säkerhet. Vi upprätthåller våra interna policyer och riktlinjer genom lämpliga aktiviteter, inklusive förebyggande och åtgärdande riskhantering, säkerhetsteknik, utbildning och utvärderingar. Vi vidtar också lämpliga åtgärder avseende onlinesäkerhet, fysisk säkerhet och risk för dataförlust samt andra liknande risker. Vid sådana åtgärder beaktar vi de risker som behandlingen innebär och arten av de uppgifter som ska skyddas. Tillgången till våra databaser med personuppgifter begränsas till behöriga personer med ett berättigat behov av att få tillgång till sådan information.

Felaktiga Personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter som vi innehar är korrekta och att felaktiga eller onödiga personuppgifter tas bort. Eftersom du har möjlighet att själv hantera din profil när du använder våra tjänster, uppmanar vi dig till att se över dina personuppgifter emellanåt för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att personuppgifterna på något sätt är felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du begära att de rättas eller tas bort.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Wifog Sverige AB, org.nr 556975-7973, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, mail: support@wifog.com, webbplats: www.wifog.com.

Om du anser att Wifog inte har hanterat dina personuppgifter på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.