Servicevillkor

Välkommen till wifog!

Wifog AB ("Wifog", "vi", "oss" eller "vår") är ett svenskt bolag som till sina kunder ("användare", "du" eller "ni") en aktivitetsplattform där du som användare kan tjäna poäng på de olika sätt som från tid till annan anges på Webbplatsen. Poängen du tjänar kan du använda till det aktuella utbud som från tid till annan presenteras Webbplatsen.

Användarvillkor

Användning av Wifog-tjänsterna regleras förutom av föreliggande Servicevillkor också av Wifogs Sekretesspolicy, Wifogs ångerrätt och återbetalningspolicy, Wifogs Information om cookies, vilka gemensamt benämns "Användarvillkoren" i det följande. Innan beställning av Wifog-tjänsterna uppmanas användare att läsa igenom Användarvillkoren vilka tillhandahålls på vår webbplats www.wifog.com ("Webbplatsen").

För det fall separata kampanjer genomförs av Wifog kan ytterligare villkor tillkomma och komma att ingå i Användarvillkoren. För det fall en konflikt mellan Servicevillkoren och en separat kampanj uppstår ska villkoren för den separata kampanjen äga företräde framför Servicevillkoren.

Komma igång

För att kunna använda Wifog-tjänsterna krävs att du blir medlem accepterar Användarvillkoren. I samband därmed upprättas ett personligt användarkonto för dig ("Användarkontot") genom vilken du får tillgång till Wifog-tjänsterna. Medlemskapet är helt kostnadsfritt.

Wifog-poäng

Som användare av Wifog-tjänsterna kan du tjäna Wifog-poäng på de olika sätt som från tid till annan anges på Webbplatsen. Wifog-poäng tjänar du genom att exempelvis titta på annonser, enkäter (t.ex. marknadsundersökningar) och annan reklam (inkluderande videoklipp) som till sin största del väljs ut och med utgångspunkt från de uppgifter och data som du tillhandahåller oss. Wifog har rätt att begränsa antalet annonser och enkäter varje användare får ta del av.

Intjänade Wifog-poäng kan sparas från månad till månad och är giltiga så länge du har ett aktivt medlemskap hos Wifog. Du kan granska statusen för dina Wifog-poäng på Webbplatsen och Wifog-appen.

Det är inte möjligt att växla in Wifog-poäng till annan ersättning i form av pengar eller liknande.

Har en användare varit inaktiv i en sammanhängande period om ett år har Wifog rätten att inaktivera Användarkontot och nollställa dennes erhållna Wifog-poäng. Inaktivitet i detta hänseende ska anses innebära att en användare inte loggat in på Användarkontot, använt Wifog-appen eller inte haft ett aktivt abonnemang under ovanstående period.

Uppdateringar, underhåll och driftsstörningar

Vi genomför kontinuerligt underhåll, support och utvecklingsarbete avseende Webbplatsen, våra databanker och programvara eftersom vi är angelägna om att fortlöpande förbättra Wifog-tjänsterna. Det kommer därför emellanåt att förekomma avbrott då tillgången till Wifog-tjänsterna är begränsad (i regel under tider, då användningsfrekvensen är låg). Om en längre avbrottstid krävs kommer vi att underrätta er härom i förväg via publicering av information på Webbplatsen. Om du använder Wifog-tjänsterna via välbesökta platser och under tider med hög belastning kan vi komma att behöva begränsa bandbredden, vilket kan komma att påverka er användning av Wifog-tjänsterna. Vi eftersträvar att detta inte ska ske upprepade gånger för användare.

Om Wifog-tjänsterna drabbas av fel eller driftsavbrott, som ej sammanhänger med nödvändiga underhållsarbeten, support eller utvecklingsarbete och sådant fel eller driftsavbrott inte har orsakats av något förhållande från din sida, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Wifogs support. Avdrag görs med ett belopp som motsvarar den fasta månadsavgiften under felets eller avbrottets varaktighet. Avdrag understigande 25 kronor per faktureringsperiod utbetalas inte. För intjänade Wifog-poäng utgår ingen kontantersättning.

Eventuella fel som ni upptäcker med Wifog-tjänsterna eller som annars kan förekomma på Webbplatsen är vi tacksamma om ni rapporterar till oss via support@wifog.com.

Förhållningsregler vid användning av Wifog-tjänsterna

Vid användning av Webbplatsen och Wifog-tjänsterna är du införstådd med att du eller annan person som har tillträde till ditt konto eller lösenord inte får:

Säkerhet

Du är skyldig att förvara ditt lösenord, dina identitetsuppgifter och liknande uppgifter på ett säkert och omsorgsfullt sätt för att skydda din profil mot obehörig användning. Vid förlust av lösenord eller annan data som krävs för att identifiera för Wifog-tjänsterna eller om du misstänker att en obehörig person har fått tillgång till dessa data, ombeds du omgående underrätta oss. Fram till dess att du underrättat oss via support@wifog.com bär du ensam ansvaret för handlingar som företas med eller genom användande av Användarkontot.

Vi kommer emellanåt att skicka mail till användare, men vi kommer under inga förhållanden att begära inloggningsuppgifter eller annan säkerhetsinformation från användare eller uppmana användare att besöka en sida där sådan information begärs. Vi kommer heller inte att kontakta användare i syfte att erhålla information om deras personliga koder. Om du skulle få mail eller andra meddelanden av sådant slag ber vi dig att lämna dem utan åtgärd.

Du ansvarar för din användning av Wifog-tjänsterna. Om du givit tredje part tillträde till Användarkontot bär du fullt ansvar för denna persons samtliga handlingar inom ramen för Wifog-tjänsterna. Om du får vetskap om att någon obehörig använder Användarkontot, om brott mot den sekretess som gäller för dina kontouppgifter, eller brott mot eller försök att bryta den sekretess som gäller för Webbplatsen eller Wifog-tjänsterna ska du omedelbart underrätta oss.

Du är ansvarig för alla data som du laddar upp, ner eller annars får tillgång till genom Wifog-tjänsterna och vi tar inget ansvar för dina aktiviteter online. Om polis eller annan myndighet kontaktar oss med begäran om att utlämna dina personliga uppgifter på grund av att du utfört olagliga handlingar via Wifog-tjänsterna är vi skyldiga att efterkomma sådan begäran. Om vi upptäcker att du bedriver olaglig verksamhet via Wifog-tjänsterna kommer vi att underrätta respektive myndighet om sådan verksamhet.

Samtycke till mottagande av viss information

Genom att använda Wifog-tjänsterna samtycker du till att ta emot vissa meddelanden och annan information från oss avseende exempelvis nyhetsbrev, reklam, enkäter, specialerbjudanden och kundundersökningar via mail eller på annat sätt. Sådana meddelanden kan också avse information om Användarkontot, exempelvis ändring av lösenord, mailbekräftelser m.m. samt annan information avseende Wifog-tjänsterna.

Du samtycker till att meddelanden, överenskommelser, upplysningar eller andra underrättelser som vi skickar till dig på elektronisk väg uppfyller alla rättsliga krav på underrättelser, inklusive krav på att underrättelsen ska vara skriftlig. Du kan avbeställa alla underrättelser från oss genom att kontakta oss i enlighet med vad som anges i Sekretesspolicyn.

Uppsägning eller Avstängning

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap med Wifog. Notera att om du säger upp ditt medlemskap hos Wifog kommer du att förlora alla erhållna Wifog-poäng vid tidpunkten för uppsägningen av Wifog-tjänsterna.

Har du varit inaktiv i en sammanhängande period om ett år äger Wifog rätt att säga upp ditt medlemskap, inaktivera Användarkontot, avsluta ditt abonnemang och nollställa erhållna Wifog-poäng. Inaktivitet i detta hänseende ska anses innebära att du inte loggat in på Användarkontot, utnyttjat Wifog-appen eller förbrukat Wifog-poäng under ovanstående period.

Om du bryter mot Användarvillkoren eller för det fall olaglig aktivitet kan härledas till användandet av Wifog-tjänsterna kan vi komma att begränsa din tillgång till Wifog-tjänsterna. I sådant fall samtycker du till att omedelbart upphöra med att tillträda eller på något sätt använda Wifog-tjänsterna och ni samtycker till att inte kringgå eller undvika sådana begränsningar eller försöka att återinsätta sådant tillträde eller användande.

Vid uppsägning eller avstängning äger du inte rätt att göra anspråk på ersättning från oss för oanvända eller förlorade Wifog-poäng.

Samarbetspartners

Wifog samarbetar med andra parter som tillämpar egna villkor för användandet av deras tjänster via eller i samarbete med oss, t.ex. leverantörer av telekommunikationstjänster, marknadsföringstjänster, presentkort, banners, betalningsleverantörer, och andra leverantörer av tjänster. Vi rekommenderar att ni läser igenom och uppfyller villkoren som gäller för respektive samarbetspartner innan ni börjar använda eller köpa deras tjänster och produkter.

Vid frågor, problem, klagomål eller anspråk avseende våra samarbetspartners ombeds ni kontakta dessas kundtjänst eller kontaktperson.

Länkade webbplatser och annonser

Via Wifog-tjänsterna kommer du att få tillgång till produkter och tjänster, information och material som i vissa fall tillhandahålls eller drivs av tredje part online- och offline-grossister, återförsäljare, leverantörer, tjänsteföretag eller enskilda. Om inte annat meddelas av oss, kontrollerar vi inte eller tar ansvar för vad som tillhandahålls genom dessa webbplatser.

Wifog hanterar inga returer, reklamationer eller felsökningar av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Tillgång till sådant material och länkade webbplatser sker således på egen risk.

Webbplatser som drivs av tredje part kan komma att uppvisa vår logotyp, namn, varumärken eller märken för tjänster eller märkesidentitet. Icke desto mindre bär vi inget ansvar för några av dina transaktioner med sådana aktörer och vi utfärdar inga garantier eller gör någon framställan för deras räkning. Vi kan inte heller hållas ansvariga för förlust eller skada som ni eller annan person åsamkas på grund av sådan transaktion eller aktör. Ovan nämnda aktörer kan komma att anordna tävlingar med särskilda villkor som gäller utöver dem som framgår av Användarvillkoren. Genom anmälan till en tävling samtycker du till dess regler och avstår från varje form av invändning mot dessa regler.

Annonser som visas då du använder Wifog-tjänsterna har i regel inte skapats av oss och utgör därför uteslutande tredje parts innehåll vilka faller under deras egna regler för marknadsföring och riktlinjer av produkter och tjänster. Om du har frågor eller anspråk i samband med dessa annonser, produkter eller tjänster ska ni kontakta sådan tredje part direkt.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till Wifog och Wifog-tjänsterna tillhör oss och/eller våra licensgivare. Webbplatsen, Wifog-tjänsterna och tillhörigt innehåll, såsom programvara, databanker, grafik, varumärken, logotyper, företagshemligheter är skyddade av antingen upphovsrätt, patent, varumärkesskydd eller annat immaterialrättsligt skydd. Alla namn på företag, produkter och tjänster som ingår i Wifog-tjänsterna är firmanamn, varumärken, eller andra kännetecken som tillhör sina respektive ägare. Inget i Användarvillkoren eller Wifogs tillhandahållande av Wifog-tjänsterna ska anses ge användare ensamrätt till Wifogs eller dess licensgivares immateriella rättigheter.

Användare beviljas en icke-exklusiv och begränsad licens som inte kan överlåtas i andra hand för användande av Wifog-tjänsterna för personligt, icke-kommersiellt bruk i enlighet med Användarvillkoren.

Intrång

Användare förbinder sig att inte göra intrång på eller låta andra göra intrång på någon av Wifogs eller våra licensgivares immateriella rättigheter.

Om du misstänker att något på Webbplatsen utgör intrång i din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter ombeds du att ta kontakt med oss genom att posta en beskrivning av ditt ärende till Wifog Sverige AB c/o Transiro, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, att: Legal Affairs, eller att skicka mail till support@wifog.com.

Wifogs användning av viss information m.m.

Det står oss fritt att använda information, kommentarer, idéer, koncept, recensioner och tekniker eller annat material som ingår i meddelanden användare sänder till oss, inklusive enkätsvar eller material som postas via Wifog-tjänsterna, inklusive Webbplatsen och användargränssnitt, utan att vidare kompensation, erkännande eller betalning ska utgå till användare för något syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och skapande, ändring eller förbättring av Webbplatsen och Wifog-tjänsterna.

Genom att tillgängliggöra något av ovanstående på Webbplatsen, sända det till oss eller besvara enkäter ger du oss en permanent, global, icke-exklusiv, oåterkallelig licens, utan rätt till upphovsrättslig ersättning, inklusive rätten att utfärda andrahandslicens för sådan rättighet samt rätten att presentera, använda, reproducera eller ändra bidrag som lämnats till medium, programvara eller teknologi i någon form som existerar idag eller kommer att utvecklas i framtiden.

Wifog accepterar inte icke-begärda material eller idéer för användning eller offentliggörande och inte är ansvarig för likheten mellan innehåll och programmering i något medium och material eller idéer som sänts till oss. Om du sänder oss icke-begärda material eller idéer så är du medveten om att ingen speciell ersättning av något slag kommer att utgå till dig, och du avstår från anspråk gentemot oss eller våra samarbetspartners vad gäller användandet av sådant material och sådana idéer, även om material eller idéer är väsentligen lika den idé ni sänt.

Wifog äger rätt att avlägsna information eller data från Webbplatsen eller Wifog-tjänsterna efter eget gottfinnande. Vi är dock inte skyldiga härtill, utom i fall där lag så kräver.

Ansvarsbegränsning

Wifog tar inget ansvar för att fastställa huruvida information som användare lämnar oss är korrekt, tillförlitlig, aktuell, lagenlig, lämplig eller fullständig eller vem som äger informationen; inte heller ansvarar vi för fel, skräppost, förolämpningar, förtal, skymfningar, utelämnanden, felaktigheter, obsceniteter, våld, pornografi eller svordomar på Webbplatsen eller via Wifog-tjänsterna. Vi är inte skyldiga att tolka eller utvärdera data som skickas till oss via Webbplatsen eller Wifog-tjänsterna med undantag för den begränsade omfattning som eventuellt anges i Användarvillkoren. Vi är inte skyldiga att upptäcka (genom säkerhetsförfaranden eller på annat sätt) fel eller olagligheter i data som överförs till oss. Vi är inte skyldiga att underrätta användare om felaktigheter, otillförlitligheter, äganderätt, ofullständighet eller andra problem som kan uppstå i samband med innehåll eller data från tredje part på Webbplatsen eller via Wifog-tjänsterna.

Användande av data, information och innehåll via Webbplatsen eller Wifog-tjänsterna sker på egen risk. åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden, enkäter eller annan information som utgör del av data eller information som kommer till uttryck eller görs tillgängliga av tredje part genom Wifog-tjänsterna tillhör tredje part och ej Wifog, dess aktieägare, direktörer, tjänstemän, anställda eller licensgivare. Under inga förhållanden ska Wifog, dess aktieägare, direktörer, tjänstemän, anställda eller licensgivare hållas ansvariga för förlust eller skada som uppkommit genom att ni litat på information som erhållits via Wifog-tjänsterna. Användare är skyldiga att utvärdera information, åsikter, råd eller annat innehåll som görs tillgängligt via Wifog-tjänsterna.

Vi varken godkänner eller åtar oss ansvar för material som laddas upp på Webbplatsen eller via Wifog-tjänsterna, eller för varor och tjänster som erbjuds eller annonseras på eller av annan webbplats. Användande av Webbplatsen och Wifog-tjänsterna kan leda till exponering för material som är felaktig, motbjudande, oanständigt eller stötande och även om vi har en avtalsmässig eller annan relation till innehavare av en länkad webbplats eller till leverantör av material, åtar vi oss inget ansvar för innehållet eller för materialets riktighet, integritet, tillgänglighet, aktualitet eller för driften av deras webbplats.

Särskilda Villkor för Wifog mobile

"Wifog Mobile" är en mobiltjänst som Wifog tillhandahåller och som ger dig möjlighet att ringa, skicka sms och surfa med din mobiltelefon. Wifog Mobile är redan integrerad i Wifogs plattform och användare av Wifog Mobile kan redan vid anslutning utnyttja funktioner och erbjudanden genom Wifogs plattform, så som att betala hela eller delar av mobilräkningen med Wifog-poäng.

För att ansluta dig till Wifog Mobile och använda Wifog-tjänsterna måste du i samband med att du blir medlem hos Wifog erhålla ett SIM-kort samt betala den startavgift som anges på Webbplatsen. Notera att Användarkontot måste upprättas innan du kan få tillgång till samtliga av Wifog-tjänsterna. Därefter kommer du att debiteras en grundavgift varje månad (antingen i svenska kronor eller i så kallade Wifog-poäng) i enlighet med vad som anges i Användarvillkoren. När du betalar startavgiften får du en viss mängd Wifog-poäng insatta på Användarkontot som bland annat kan användas till att surfa med, skicka sms/mms eller ringa för.

Information om hur mycket data, SMS, respektive telefonsamtal du är berättigade till genom Wifog Mobil tillhandahålls genom Webbplatsen.

Betalning

I samband med påbörjat medlemskap och betalning av startavgiften godkänner du att en grundavgift debiteras dig varje månad i form av Wifog-poäng eller svenska kronor, i enlighet med den betalningsmetod som du valt. För det fall du valt att betala med Wifog-poäng debiterar vi Användarkontot den sista dagen av varje månad. Om du vid debiteringstillfället saknar tillräckligt med Wifog-poäng kommer vi istället att försöka debitera ditt registrerade kredit- eller betalkort efterföljande dag med den lägsta månadsavgiften enligt gällande prislista.

Har du valt att betala med ditt registrerade kredit- eller betalkort debiterar vi dig för valt belopp den 26:e varje månad. Kan inte transaktionen genomföras kommer ytterligare försök att göras de tre efterföljande dagarna.

Om samtliga försök att debitera misslyckas enligt ovan kommer ditt SIM-kort att inaktiveras vid månadsskiftet till dess att du återaktiverar ditt SIM-kort genom att betala startavgiften på nytt.

Säkerhet

Du är skyldig att förvara SIM-kort, PIN- och PUK-koder på ett säkert och omsorgsfullt sätt. Förlorade SIM-kort ersätts mot kostnad som anges på Webbplatsen.

Övrigt

Överlåtelser

Det är förbjudet för användare att låta utomstående få tillträde till eller använda Wifog-tjänsterna. Det är förbjudet att sälja, överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt Användarvillkoren utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Våra samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren kan av oss fritt och utan föregående underrättelse överlåtas till annat bolag inom Wifogs koncern, i samband med fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar eller genom rättslig eller annan åtgärd.

Ändringar

Wifog förbehåller sig rätt att på eget bevåg göra tillägg och ändringar i Användarvillkoren. Underrättelse härom kan ske per post, mail eller genom publicering av de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. Genom att fortsätta att använda Webbplatsen eller Wifog-tjänsterna efter att sådan underrättelse skett, accepterar du de ändrade Användarvillkoren. Du ombeds därför att regelbundet besöka Webbplatsen för att kontrollera huruvida ändringar har skett. De senaste versionerna av Användarvillkoren finns vid var tid tillgänglig via Webbplatsen genom länk längst ned på sidorna.

Väsentlig ändring av Användarvillkoren ska automatiskt träda i kraft 30 dagar efter att ändringen först meddelades eller, i fråga om användare som anmäler sig eller på annat sätt ger sitt godkännande till medverkan under denna 30-dagarsperiod, vid anmälnings- eller godkännandetillfället, alltefter vad som är tillämpligt.

Tidigare versioner

Den senaste versionen av Servicevillkoren ersätter samtliga tidigare versioner. Motsvarande gäller för övriga dokument som omfattas av Användarvillkoren.

Enskilda villkors ogiltighet

Oaktat om något villkor i Användarvillkoren skulle visa sig vara ogiltigt eller ej verkställbart, ska övriga villkor i Användarvillkoren fortsatt äga giltighet.

Meddelanden

Meddelanden till oss kan skickas per post till adress Wifog Sverige AB c/o Transiro, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, att: Legal Affairs, eller per mail till support@wifog.com.

Meddelanden från oss skickas antingen via SMS, MMS, VMS, mail eller post. Vi kommer även att tillhandahålla allmän information till användare genom publicering på Webbplatsen. Vi använder de kontaktuppgifter du försett oss med i samband med upprättande av Användarkontot. Om dina kontaktuppgifter skulle bli ovidkommande eller behöva ändras ombeds du att kontakta oss för att ändra dessa.

Force majeure

Vi ansvarar inte för försening eller utebliven prestation från vår sida som orsakas av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, inklusive force majeure, naturkrafter, jordbävning, översvämning, brand, avbrott i energitillförsel, fel eller brister i hårdvara, programvara, utrustning, system, mekanik eller telekommunikation, handling, förbiseende eller underlåtenhet från tredje parts sida, brottsliga handlingar, handlingar utförda av så kallade hackers eller crackers, virus, försök att blockera användandet av Internet, strejker, uppror, arbetskonflikter, upplopp, krig och myndighetsbeslut.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Användarvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och ska anses godkända, verkställda och fullgjorda i Sverige. Webbplatsen och Wifog-tjänsterna ska anses vara baserade uteslutande i Sverige, och Webbplatsen samt Wifog-tjänsterna ska anses vara en passiv webbplats som inte medför personlig jurisdiktion över oss, vare sig särskild eller allmän, inom annan jurisdiktion än Sverige.

Tvister

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Användare kan även, i syfte att finna en lösning på tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Wifog eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.